H

Halo
Cercle lluminós, de 22° de radi, a l'entorn del Sol o de la Lluna. És produït per la refracció de la llum en els cristallets de glaç que voleien en l'atmosfera. En general, s'anomenen fenòmens d'halo tots els fenòmens òptics produïts per refraccions i reflexions de la llum en els esmentats cristalls. Entre aquests fenòmens figura un halo de 46° de radi, concèntric amb el primer i rares vegades visible
El nom d'halo, com internacional que és, és el més indicat per a designar els dos cercles abans esmentats, però en català vulgar, de l'halo de 22°, que és el més freqüent, se'n diu rotllo, rodona o era.

Harmattan
Vent sec i polsós que bufa del NE durant l'hivern boreal a les costes del Golf de Guinea.

Heliofanògraf
Aparell on s'inscriu fotogràficament la durada de la insolació.

Heliògraf
Aparell per a registrar la durada de la insolació. En el de Campbell-Stokes, que és avui el més estès, una esfera de vidre produeix una petitíssima imatge del Sol damunt una cartolina i la crema en el punt on es forma la imatge.

Heliotermòmetre
Instrument constituït per un termòmetre ordinari que té el dipòsit dins una esfera de metall ennegrida exteriorment. Exposat al Sol, marca una temperatura propera a la que pot assolir-se sota dels vestits negres. Serveix per a judicar si els malalts poden romandre immobilitzats al Sol sense sofrir temperatures excessives.

Hidrometeor
Qualsevol dels fenòmens meteorològics en els quals intervenen d'una manera essencial els canvis d'estat del vapor d'aigua.

Hidròmetre
Instrument per a mesurar la densitat de l'aigua de mar.

Hidrosfera
Massa d'aigua que cobreix en part la superfície terrestre: conjunt dels oceans i mars.

Higrògraf
Aparell inscriptor de la humitat atmosfèrica.

Higròmetre
Instrument per a mesurar la humitat de l'aire (higròmetre de cabell, de condensació, etc.).

Higroscopi
Instrument per a judicar d'una manera aproximada si el grau higromètric de l'aire és més o menys elevat.

Hipsòmetre
Aparell amb el qual es determina l'altitud d'un lloc (més concretament, la pressió atmosfèrica) observant la temperatura d'ebullició de l'aigua.

Histograma
Representació gràfica de les freqüències dels diferents valors d'un element variable.

Hivern
Una de les estacions de l'any, que en Meteorologia comprèn (per a l'hemisferi nord) els mesos de desembre, gener i febrer.

Holostèric
Adj. Aneroide.

Humitat
En el llenguatge vulgar, estat de l'atmosfera quan la humitat relativa és molt alta. En Meteorologia, s'aplica aquest nom acompanyat d'un adjectiu que precisa una funció de la quantitat de vapor d'aigua contingut en l'aire; quan aquest adjectiu és suprimit, s'entén que es tracta de la humitat relativa.

Humitat absoluta
Quantitat de vapor aquós, en grams, contingut en un metre cúbic d'aire.

Humitat específica
Pes, en grams, del vapor d'aigua contingut en 1 Kg d'aire humit.

Humitat relativa
Relació entre la quantitat de vapor d'aigua contingut en un volum d'aire i la que aquest contindria si estigués saturat. S'expressa en tant per cent (0 = sequedat absoluta; 100 = saturació).

Humitat relativa fisiològica
Humitat relativa que tindria l'aire si amb la mateixa quantitat de vapor d'aigua tingués la temperatura de la pell humana (36,5°C).

Huracà
a) Vent violent produït pels ciclons tropicals; més especialment pels del Mar de les Antilles. b) El conjunt del cicló. c) En l'escala de Beaufort, vent amb una velocitat mitja de més de 34 metres per segon.


Retorn a l'índex del Vocabulari Meteorològic Català
Retorn a l'índex d'InfoMet